Memberships

 • Motivational Membership
  Duration
  3 months
  Package price
  Free
  • Là thành viên của các Cộng đồng Organizational Growth & Self-Discovery
  • Sở hữu trang tương tác (dashboard) riêng để giới thiệu và tương tác trực tiếp với đồng nghiệp, chuyên gia
  • Miễn phí tham gia các chương trình On-Boarding về công cụ, các workshop cộng đồng. 
 • Self-Coaching
  Duration
  12 months
  Package price
  ₫2,000,000
  • Truy cập gói Basic Self-Coaching Assessment bao gồm 2 công cụ đánh giá: Motivation Questionnaire & EQ-SWOT 
  • Giảm 10% phí tham gia các chương trình Đào tạo Chuyên gia tại Success Partner
  • Là thành viên của các Cộng đồng Organizational Growth & Self-Discovery, Self-Coaching. 
  • Sở hữu trang tương tác (dashboard) riêng để giới thiệu và tương tác trực tiếp với đồng nghiệp, chuyên gia
  • Miễn phí tham gia các chương trình On-Boarding về công cụ.
  • Truy cập các tài liệu hướng dẫn về Self-Coaching 
 • Advanced Self-Coaching Assessment
  Duration
  12 months
  Package price
  ₫4,000,000
  • Truy cập gói Advanced Self-Coaching Assessment bao gồm 3 công cụ đánh giá: Motivation Questionnaire, EQ-SWOT & Trait-Map Personality Assessment 
  • Giảm 20% phí tham gia các chương trình Đào tạo Chuyên gia tại Success Partner
  • Là thành viên của các Cộng đồng Organizational Growth & Self-Discovery, Self-Coaching.
  • Sở hữu trang tương tác (dashboard) riêng để giới thiệu và tương tác trực tiếp với đồng nghiệp, chuyên gia
  • Miễn phí tham gia các chương trình On-Boarding về công cụ.  
  • Truy cập các tài liệu hướng dẫn về Advanced Self-Coaching Assessment
 • Premium Self-Coaching Assessment
  Duration
  12 months
  Package price
  ₫6,000,000
  • Truy cập gói Premium Self-Coaching Assessment bao gồm 4 công cụ đánh giá: Motivation Questionnaire, EQ-SWOT, Trait-Map Personality Assessment & Uchida-Kraepelin Performance Test
  • Giảm 30% phí tham gia các chương trình Đào tạo Chuyên gia tại Success Partner
  • Là thành viên của các Cộng đồng Organizational Growth & Self-Discovery, Self-Coaching.
  • Sở hữu trang tương tác (dashboard) riêng để giới thiệu và tương tác trực tiếp với đồng nghiệp, chuyên gia
  • Miễn phí tham gia các chương trình On-Boarding về công cụ.  
  • Truy cập các tài liệu hướng dẫn về Premium Self-Coaching 
 • Certified Membership
  Duration
  12 months
  Package price
  ₫8,000,000
  • Truy cập gói Premium Self-Coaching Assessment bao gồm 4 công cụ đánh giá: Motivation Questionnaire, EQ-SWOT, Trait-Map Personality Assessment & Uchida-Kraepelin Performance Test
  • Giảm 40% phí tham gia các chương trình Đào tạo Chuyên gia tại Success Partner
  • Là thành viên của các Cộng đồng Organizational Growth & Self-Discovery, Self-Coaching, Certified Assessment Specialist, OD Innovators Insight, SME Leadership Excellence.
  • Sở hữu trang tương tác (dashboard) riêng để giới thiệu và tương tác trực tiếp với đồng nghiệp, chuyên gia
  • Miễn phí tham gia các chương trình On-Boarding về công cụ.  
  • Truy cập các tài liệu hướng dẫn về Self-Coaching.