Event Details


Deep Dive into Self-Coaching Tools

Event Content:

  • Detailed explanation of Motivation Questionnaire
  • Success stories or case studies showcasing the impact of these tools.
  • Interactive session on how to interpret assessment results.
  • Group discussion on expectations and apprehensions.


Đi sâu vào các công cụ tự huấn luyện

Nội dung sự kiện:

  • Giải thích chi tiết về Motivation Questionnaire
  • Câu chuyện thành công hoặc nghiên cứu điển hình cho thấy tác động của những công cụ này.
  • Phiên tương tác về cách diễn giải kết quả đánh giá.
  • Thảo luận nhóm về kỳ vọng và lo ngại.